Follow Us
  • Suggestions

DA

69/100

PA

69/100

PR

100/100
estromineral.com.vn
Stats

DA

0/100

PA

0/100

PR

0/100
Raw Registrar Data
  • Domain : estromineral.com.vn
  • Status : clientTransferProhibited
  • Issue Date : 2013-04-18T00:00:00+07:00
  • Expired Date : 2020-04-18T00:00:00+07:00
  • Registrar Name : Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa
  • Owner Name : Công ty TNHH Dược Phẩm Và Thương Mại Việt Áo
  • DNS : ns2008.nhanhoa.com.vn , ns2009.nhanhoa.com.vn